Skip to content

استانداردهای راهنما و پشتیبان سیستم های مدیریت

مدیریت شکایات و رضایتمندی مشتریان (ISO 10001, ISO 10002, ISO 10003, ISO/TS 10004)    

مشتري گرايي به عنوان يكي از هشت اصل مديريت كيفيت در سري استانداردهاي ISO 9001 مورد توجه اكيد قرار مي‌گيرد و با الزامات گسترده‌اي نيز در يك سيستم مديريت كيفيت مبتني بر ISO 9001  متبلور شده است. راهنماي تبيين عوامل رضايت‌مندي مشتريان بر مبناي استاندارد ISO 10001 و رسيدگي به شكايات مشتريان در داخل و در خارج سازمان بر مبناي استاندارد  ISO 10002 وISO 10003  و راهنماي پايش و اندازه‌گيري رضايت مشتريان بر مبناي استاندارد ISO/TS 10004  به سازمان كمك مي‌كند تا الزامات ISO 9001 در اين زمينه را به نحو مناسبي پاسخگو باشد.

شرکت های ممیزی کننده و صادر کننده گواهینامه تبيين، تامين، پايش و اندازه‌گيري رضايت ‌مندي مشتريان و فرآيند رسيدگي به شكايات مشتريان را بررسی و ممیزی نموده و گواهينامه انطباق با استانداردهای ISO/TS 10004, ISO 10003, ISO 10002, ISO 10001 را صادر مي‌نمايند.

 

 ISO 10015   راهنمایی برای آموزش       

 

منابع انسانی و توانمندی آن‌ها در ارائه خدمات و تولید در کلیه سازمان‌ها علی‌الخصوص سازمان‌های ارائه كننده خدمات، نقشی کلیدی دارند.

تاکید استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 و احساس نیاز جامعه تجاری استفاده‌کننده از این استاندارد منجر به ایجاد و انتشار استاندارد راهنمای ISO 10015 در سال 1999 گردید.

سازمان‌هایی که سیستم مدیریت کیفیت خود را بر اساس استاندارد ISO 9001 مستقر نموده‌اند به اهمیت و اثربخشی راهنمایی‌های این استاندارد در ارتقاء فرآيند آموزش سازمان و سامان بخشی آن پي برده‌اند و به دنبال استقرار راهنمایی‌ها و دريافت گواهينامه انطباق برآمده‌اند.

این راهنما کل فرآیند آموزش داخلی را در قالب چهارگام به شرح: تعیین نیاز آموزش، طراحی و برنامه‌ریزی آموزش، ارائه آموزش و ارزیابی خروجی‌های آموزش مورد توجه قرار داده و در هر مرحله بر اساس تجربیات عملی و با توجه به مفهوم صلاحیت و تجربیات اجرایی در مدیریت منابع انسانی، راهنمایی ‌های با ارزشی را ارائه داده است.

ارزیابی، پایش و ارتقاء فرآیند آموزش از مباحث مورد توجه در استاندارد ISO 10015  بوده و از اهميت ويژه‌اي برخورداراست.

شرکت های صادر کننده گواهینامه برای مدیریت فرآیند آموزش داخلی در سازمان‌ها گواهینامه انطباق با توصیه‌های ISO 10015 با اعتبار سه ساله صادر می‌نمایند.

 

 

 (ISO 10006) سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها  

 

اجراي پروژه‌ها و مديريت صحيح آن‌ها در جهت تحقق خروجي‌هاي مشخص شده، توجه به رويكرد مديريت كيفيت در پروژه‌ها را اجتناب ناپذير مي‌نمايد. بكارگيري مديريت كيفيت در پروژه‌ها از يك طرف فرآيندهاي طرح‌ريزي شده در پروژه و از طرف ديگر محصول خروجي پروژه را مورد توجه قرارمي‌دهد.

شرکت های صادر کننده گواهینامه جهت بررسی استقرار رويكرد مديريت كيفيت در پروژه‌ها ممیزی بر اساس توصيه‌هاي‌‌‌ ISO 10006:2003 را انجام و پس از احراز تطابق، گواهينامه انطباق صادر مي‌نمايند.

 

سایر استانداردهای راهنما و پشتیبان سیستم های مدیریت

 

سیستم مدیریت تطبیق    ISO 19600

 

سیستم پیشنهادها Suggestion System

 

 

Shopping cart