استاندارد های عمومی در سیستم های مدیریـتی

 سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ایزو 9001  

در سال 1987 كميته فني 176 سازمان بين‌المللي استاندارد (ISO/TC 176) سري استاندارد ایزو 9000 (ISO 9000)  را به جهانيان ارائه نمود. هدف از تدوين اين سري استاندارد، بوجود آوردن الگويي بين‌المللي براي پياده‌سازي و استقرار سيستم‌هاي مديريت و تضمين كيفيت بوده كه مورد استقبال فراوان در سطح دنيا قرار گرفت. سيستم‌هاي مديريت كيفيت ساختارهاي مورد نياز براي طرح‌ريزي / كنترل / تضمين / بهبود كيفيت را فراهم مي‌آورند. استاندارد ایزو 9001 ( ISO 9001) با تاكيد بر ديدگاه فرايندگرا و مديريت فرآيندهاي سازمان، نقطه عطفي در نگرش سيستم‌هاي مديريتي ايجاد نموده است.

استاندارد مديريت كيفيت با تكيه بر اصول هفت‌گانه شكل گرفته‌اند :

 • مشتری محوری
 • رهبري
 • تعامل با كاركنان
 • رویکرد فرآيندی
 • بهبود
 • تصميم‌گيري بر اساس شواهد
 • مدیریت ارتباطات

فرآیند مميزي بر اساس استاندارد ایزو 9001 (ISO 9001) بر اساس قواعد بين‌المللي كه از سوي انجمن بين‌المللي مراجع اعتباردهي (IAF) تثبيت شده است، صورت مي‌گيرد.

 

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مبتنی بر استاندارد ایزو 45001   

ایزو 45001 ” سری ارزيابی ايمنی و بهداشت شغلی “(Occupational Health & Safety Assessment Series) می‌باشد و

ISO 45001  استانداردی قابل مميزی و صدور گواهينامه می باشد كه در پاسخ به نياز سازمان‌ها به يك استاندارد كه به وسيله آن بتوانند سيستم                                             مديريت خود را در زمینه‌های ايمنی و بهداشت شغلی ارزيابی نمايند، تدوين شده است. ساختار استاندارد ISO 45001 سازگار با استانداردهای ISO 9001  و ISO 14001 می‌باشد تا سازمان‌ها بتوانند به راحتی سیستم‌های مديريت كيفيت، محيط زيست و ايمنی و بهداشت شغلی را با يكديگر ادغام و سيستم مديريتی یکپارچه‌ای را ايجاد نمايند. يك سيستم مديريت ايمنی و بهداشت شغلی سازمان را در شناسايی، حذف و به حداقل رساندن ریسک‌های مرتبط با ايمنی و بهداشت شغلی كاركنان خود و ساير طرف‌های ذينفع كه در معرض ریسک‌های OH&S قرار دارند ياری می‌نماید.

فرآيند مميزی و صدور گواهينامه بر اساس استاندارد ISO 45001 مشابه با فرآيند مميزی مبتنی بر ISO 9001 و ISO 14001 و بر اساس قواعد بین‌المللیIAF  صورت می‌پذيرد و میتواند به طور يكپارچه با هر يك از سیستم‌های مديريت يا به تنهايی انجام پذيرد.

 

سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ایزو 14001

توجه روز افزون به حفظ محيط زيست و افزايش آگاهی، انتظارات و الزامات طرف‌های ذینفع نسبت به توسعه پايدار، مستلزم نگرش سيستمی در اتصال                                                       با قوانين، ضوابط ملی و منطقه‌ای می‌باشد. در اين راستا كميته فنی 207 سازمان بین‌المللی استاندارد،( ISO/TC 207)  در سال 1996 سری استاندارد بین‌المللی ایزو 14000 (ISO 14000) را در رابطه با سيستم مديريت محيط زيست، تدوين و منتشر نمود. سری استاندارد ایزو 14000 (ISO 14000)  با پرداختن به موضوعات مختلف در زمينه محيط زيست، زمينه مناسبی را در سازمان‌ها برای درك مفاهيم محيط زيستی و بكارگيری روش‌های متفاوت در طرح‌ريزی، اجرا و كنترل فرآیندهای سازمان در توجه به رويكرد محيط زيست، فراهم می‌آورد. برخی از مزايای اصلی بكارگيری اين سری استاندارد، به شرح زير می‌باشد.

 • اهميت دادن به جنبه‌های محيط زيستی در توليد يا ارائه خدمات يكپارچه كردن سیستم‌های مديريتی و بهبود روش‌های مديريت
 • كاهش هزینه‌های ناشی از اتلاف مواد و انرژی
 • استفاده بهينه از منابع طبيعی
 • رعايت قوانين ملی و مرتبط محيط زيستی
 • حفاظت از محيط زيست و توجه به علائق جامعه در اين ارتباط

فرايند مميزی و صدور گواهينامه بر اساس استاندارد ایزو 14001 (ISO 14001) بر اساس قواعد بین‌المللی IAF مشابه سيستم مديريت كيفيت انجام می‌پذیرد.

 

HSE-MS استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست

در همسویی با استقرار سيستم‌هاي مديريت يكپارچه در زمينه بهداشت شغلي، ايمني و محيط ‌زيست، از دهه‌هاي قبل، برخي شركت‌هاي بين‌المللي به            ويژه در حوزه صنايع نفت، اقدام به تدوين استانداردهاي راهنما نمودند. استانداردهاي مذكور كه عمدتاً با مخفف HSE-MS معرفي شده‌اند، چارچوب معيني را براي يك سيستم مديريت يكپارچه مهيا مي‌نمايند و داراي وجوه تمايزي با استانداردهاي ISO 14001 و ISO 45001 هستند.

از سال1381 وزارت نفت ايران اقدام به تدوين كتابچه راهنماي استقرار HSE – MSو ابلاغ جهت اجرا به كليه سازمان‌هاي تابعه نمود.

اين راهنما در كليه صنايع و سازمان‌هاي تابعه آن وزارت، اعم از شركت نفت ايران، شركت سهامي پتروشيمي، شركت ملي گاز ايران و شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران پياده‌سازي و به تدریج در صنایع دیگر نیز مورد کاربرد قرار گرفت. برخی از شرکت های ممیزی کننده با بهره‌گيري از توان تخصصي مميزان خود، ممیزی سيستم‌هاي ايمني و محيط زيست را بر اساس الزامات مشخص شده در دستور کار قرار داده و به عنوان مرجع صادر كننده گواهينامه، ارائه خدمات مذكور را از سال 1382 برنامه‌ريزي و اجرا مي‌نمايند. الگوهاي ارائه شده HSE – MS  قابل تسري به ساير صنايع و صنوف بوده و حسب مورد با ساير الگوي‌هاي سیستم مديريتي مانند  Security قابل تلفيق است.

 

Integrated Management System  (IMS) سيستم مديريت يكپارچه

 

با توسعه روزافزون و گرایش رو به رشد سازمان‌ها به استقرار سيستم‌های مديريت متناسب با اهداف سازمانی و بنا به خواست مشتريان و طرف‌های                      ذينفع خود، منطق استقرار همزمان چند سيستم مديريتی به صورت فراگير مورد اقبال قرار گرفت. در پاسخگوئی به اين خواست مشتريان شرکت های ممیزی کننده و صادر کننده گواهینامه های سیستم مدیریت، الگوئی را برای مميزی همزمان بر اساس استانداردهای مختلف سيستم مديريت از قبیل سیستم مدیریت کيفيت ایزو 9001 (ISO 9001) ، سيستم مديريت محيط زيست ایزو 14001 (ISO 14001) ، سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه‌ای، ISO 45001 ، سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 و . . . ايجاد و ارائه نمودند.

گواهينامه سيستم مديريت يكپارچه IMS (Integrated Management System) نتيجه موفقيت مشتريان در اثبات انطباق کلیه سيستم‌های مختلف مديريت خود با الزامات استانداردهای مرجع بر اساس مقررات موسسات اعتبار دهنده بین‌المللی است. برخی مزايای استقرار يکپارچه سيستم‌های مديريت کيفيت ایزو 9001 (ISO 9001) ، سيستم مديريت محيط زيست ایزو 14001 (ISO 14001) و سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه‌ای  ایزو 45001 (ISO 45001) از قرار زير است:

 • کاهش زمان استقرار و تسريع در آمادگی سيستم برای مميزی و صدور گواهينامه
 • کاهش هزينه‌های استقرار، مميزی و نگهداری سيستم
 • ايجاد يکنواختی در فعاليت زيرسيستم‌های مورد نياز
 • تمرکز سازمان اداره کننده و مسئوليت‌های مستقيم اداره و بهبود سيستم‌ها
 • وجهه بهتر و نمايش استقرار حرفه‌ای‌تر سيستم مديريت
 • کاهش تعداد اجرای مميزی‌ها در طول سال

 

سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ایزو 50001  

 

مديريت انرژي همانند ديگر رويكردهاي مديريتي درچارچوب يك سيستم مديريت قابل استقرار در سازمان‌ها است. سيستم مديريت انرژي (بر اساس  ایزو 50001 ISO50001) ابزاري براي بهبود مستمر در زمينه مصرف انرژي، كارآيي انرژي و انتخاب منابع انرژي ميباشد. با استقرار سيستم مديريت انرژي ساختارهاي الزامی به منظور نهادينه سازي موارد زير در سازمان، ايجاد مي گردند:

 •    – طرحريزي كاهش هزينه هاي مصرف انرژي
 • – استفاده بهينه از انرژي
 • – كاهش دفع آلاینده هاي زيست محيطي

– تأمين ميزان انرژي مناسب با كيفيت و هزينه مورد نظر

 

سيستم مديريت انرژي در سازمانها مانند ساير سيستم هاي مديريت همانند ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 45001، مورد مميزي سيستمي قرار گرفته و براي سازمانها گواهينامه سيستم مديريت انرژي بر اساس ایزو 50001 (ISO 50001) صادر می گردد.

استانداردهاي رايج براي سيستم مديريت انرژي عبارتند از:

 • ISO 50001:2011
 • EN 16001:2009
 • ANSI/ MSE 2000::2005
 • DS 2403:2001

 

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد ایزو 27001

رشد سريع و سرعت روزافزون تغييرات در علوم و فناوري در عصر حاضر را بايد مديون دسترسي گسترده و فراگير به اطلاعات دانست. حركت رو به گسترش جوامع در راستاي جامعة اطلاعاتي، موجب رشد وسيع خدمات اطلاعاتي شده و با اين نگرش، اطلاعات براي سازمان ها، سرمايه‌اي فوق‌العاده با ارزش محسوب مي‌گردد. نظر به ارتباطات گسترده جهاني، داده ها و اطلاعات مورد کاربرد مخاطبين باید به ‌صورت كنترل ‌شده ارایه و در برابر تهديدهاي موجود  به نحو مطلوب حفاظت گردد. بدين‌منظور رويكردي تحت عنوان سيستم مديريت امنيت اطلاعات،‌ که حاصل تجارب و فعاليت‌هاي مستمر طی دهه های اخیر است، در خصوص حفاظت از اين مزيت رقابتي سازمان‌ها پديد آمده است. در راستاي تكامل استانداردهاي انتشار یافته براي سيستم های مدیریت، نسخه منتشر شده جهاني ایزو 27001 ISO/IEC 27001 با نام فناوري اطلاعات – فنون امنيتي – سيستم مديريت امنيت اطلاعات – الزامات، در تناظر با استاندارد BS 7799-2:2005 ، مبنا و مدل مناسبي براي استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات و نيز مميزي سازمان براي دريافت گواهينامة تطابق سيستم با استاندارد مي‌باشد. در كنار آن،‌ استانــدارد مديريتـــي ISO/IEC 17799:2005 (يا BS 7799-1:2005)، با نام فناوري اطلاعات – فنون امنيتي – راهنماي كاربرد براي مديريت امنيت اطلاعات، كه مشتمل بر تشريح كنترل‌هاي مورد نياز سيستم و نيز گزارش فنيISO/IEC TR 13335 مشتمل بر جزئيات و فنون مورد نياز در مراحل ايمن‌سازي اطلاعات و ارتباطات، مكمل‌هاي مناسبي برايISO/IEC 27001 در استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات مي‌باشند. فرآيند مميزي اين سيستم بر مبناي قواعد بين‌المللي صورت مي‌گيرد و شامل مراحل مميزي مقدماتی (Pre-Audit) به عنوان يك مورد انتخابي و مميزي صدور گواهينامه (Certification Audit) مشتمل بر دو مرحله مميزي مستندات و مميزي در محل سازمان است. در صورت موفقيت سازمان در مميزي صدور، گواهينامه انطباق سيستم با استاندارد ISO/IEC 27001، تحت اعتباردهي و براي مدت مشخص صادر مي‌گردد.

مدیریت ریسک مبتنی بر استاندارد ایزو 31000  

 

سازمان‌ها در هر شکل و اندازه ای که باشند، همواره با عوامل داخلی و خارجی مختلفی مواجه هستند که موجب عدم اطمینان ایشان در دستیابی به اهداف تعیین شده می‌ گردد. کاهش این عدم اطمینان هدف مدیریت ریسک در سازمان است. استاندارد مدیریت ریسک ISO 31000 نظام یکپارچه مدیریتی موثری را برای شناسایی، تحلیل، ارزیابی، کنترل و کاهش ریسک و ارزیابی مجدد اثربخشی اقدامات سازمان در دستیابی به اهداف تعیین شده و در اتصال با معیار‌های ریسک تعیین شده سازمان مشخص می‌کند. اهداف و ریسک‌های آن می‌توانند بطور مثال مالی، محیط زیستی، ایمنی، مرتبط به امنیت اطلاعات و … باشند. ریسک می تواند منفی و موضوع یک مخاطره باشد یا مثبت و فرصتی برای بهبود و ارتقا باشد.

برخی مزایای برقراری موثر این استاندارد در سازمان‌ها عبارتند از: افزایش احتمال تحقق اهداف، تقویت مدیریت پیشگیرانه، افزایش آگاهی سازمان نسبت به شناسایی و حل و فصل ریسک‌ها، شناسایی بهتر فرصت‌ها و تهدید‌ها، انطباق با الزامات قانونی و حقوقی و استانداردهای بین المللی مرتبط، ارتقاء     گزارش های اجباری و اختیاری به نهادهای مرتبط، بهبود حاکمیت سازمانی، بهبود اطمینان و اعتماد طرف‌های ذینفع، ایجاد مبنای صحیح برای تصمیمات سازمانی، بهبود کنترل‌ها، استفاده مطلوب‌تر از منابع تخصیص یافته برای کاهش ریسک، افزایش اثر بخشی و کارآیی عملیات، بهبود پیشگیری از خسارت و مقابله رویدادها، به حداقل رساندن خسارات، افزایش یادگیری سازمانی و افزایش ماندگاری سازمان.

خدمات ممیزی و صدور تاییدیه انطباق مبتنی بر استاندارد ISO 31000 قابل انجام و اجرا می باشد.

 

 

 

 سایر استانداردهای عمومی سیستم مدیریت

 

سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی  ISO 55001

 

سیستم مدیریت تداوم کسب و کار  ISO 22301

 

 

ارزیابی عملکرد محیط زیستی ISO 14031

 

ارزش گذاری برند ISO 10668

 

سیستم مدیریت پاسخگویی اجتماعی مبتنی بر استاندارد SA8000

 

استاندارد مدیریت پروژه ISO 21500

 

استانداردهای راهنما و پشتیبان سیستم های مدیریت

مدیریت شکایات و رضایتمندی مشتریان (ISO 10001, ISO 10002, ISO 10003, ISO/TS 10004)    

مشتري گرايي به عنوان يكي از هشت اصل مديريت كيفيت در سري استانداردهاي ISO 9001 مورد توجه اكيد قرار مي‌گيرد و با الزامات گسترده‌اي نيز در يك سيستم مديريت كيفيت مبتني بر ISO 9001  متبلور شده است. راهنماي تبيين عوامل رضايت‌مندي مشتريان بر مبناي استاندارد ISO 10001 و رسيدگي به شكايات مشتريان در داخل و در خارج سازمان بر مبناي استاندارد  ISO 10002 وISO 10003  و راهنماي پايش و اندازه‌گيري رضايت مشتريان بر مبناي استاندارد ISO/TS 10004  به سازمان كمك مي‌كند تا الزامات ISO 9001 در اين زمينه را به نحو مناسبي پاسخگو باشد.

شرکت های ممیزی کننده و صادر کننده گواهینامه تبيين، تامين، پايش و اندازه‌گيري رضايت ‌مندي مشتريان و فرآيند رسيدگي به شكايات مشتريان را بررسی و ممیزی نموده و گواهينامه انطباق با استانداردهای ISO/TS 10004, ISO 10003, ISO 10002, ISO 10001 را صادر مي‌نمايند.

 

 ISO 10015   راهنمایی برای آموزش       

 

منابع انسانی و توانمندی آن‌ها در ارائه خدمات و تولید در کلیه سازمان‌ها علی‌الخصوص سازمان‌های ارائه كننده خدمات، نقشی کلیدی دارند.

تاکید استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 و احساس نیاز جامعه تجاری استفاده‌کننده از این استاندارد منجر به ایجاد و انتشار استاندارد راهنمای ISO 10015 در سال 1999 گردید.

سازمان‌هایی که سیستم مدیریت کیفیت خود را بر اساس استاندارد ISO 9001 مستقر نموده‌اند به اهمیت و اثربخشی راهنمایی‌های این استاندارد در ارتقاء فرآيند آموزش سازمان و سامان بخشی آن پي برده‌اند و به دنبال استقرار راهنمایی‌ها و دريافت گواهينامه انطباق برآمده‌اند.

این راهنما کل فرآیند آموزش داخلی را در قالب چهارگام به شرح: تعیین نیاز آموزش، طراحی و برنامه‌ریزی آموزش، ارائه آموزش و ارزیابی خروجی‌های آموزش مورد توجه قرار داده و در هر مرحله بر اساس تجربیات عملی و با توجه به مفهوم صلاحیت و تجربیات اجرایی در مدیریت منابع انسانی، راهنمایی ‌های با ارزشی را ارائه داده است.

ارزیابی، پایش و ارتقاء فرآیند آموزش از مباحث مورد توجه در استاندارد ISO 10015  بوده و از اهميت ويژه‌اي برخورداراست.

شرکت های صادر کننده گواهینامه برای مدیریت فرآیند آموزش داخلی در سازمان‌ها گواهینامه انطباق با توصیه‌های ISO 10015 با اعتبار سه ساله صادر می‌نمایند.

 

 

 (ISO 10006) سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها  

 

اجراي پروژه‌ها و مديريت صحيح آن‌ها در جهت تحقق خروجي‌هاي مشخص شده، توجه به رويكرد مديريت كيفيت در پروژه‌ها را اجتناب ناپذير مي‌نمايد. بكارگيري مديريت كيفيت در پروژه‌ها از يك طرف فرآيندهاي طرح‌ريزي شده در پروژه و از طرف ديگر محصول خروجي پروژه را مورد توجه قرارمي‌دهد.

شرکت های صادر کننده گواهینامه جهت بررسی استقرار رويكرد مديريت كيفيت در پروژه‌ها ممیزی بر اساس توصيه‌هاي‌‌‌ ISO 10006:2003 را انجام و پس از احراز تطابق، گواهينامه انطباق صادر مي‌نمايند.

 

سایر استانداردهای راهنما و پشتیبان سیستم های مدیریت

 

سیستم مدیریت تطبیق    ISO 19600

 

سیستم پیشنهادها Suggestion System

 

 

استاندارد های تخصصی سیستم های مدیریتی

 IATF  16949   سیستم مدیریت کیفیت خودرو مبتنی بر استاندارد        

صنعت خودرو نمونه‌اي از صنايعي است كه مجموعه‌اي از ويژگي‌ها مانند محصولات پيچيده، اهميت بالاي كيفي، الزامات ايمني، بازار گسترده فروش، ضريب اشتغال‌زايي قابل توجه و غيره را همزمان دارا مي‌باشد. با در نظر گرفتن تمام این ويژگي‌ها، سيستم مديريت كيفيتي كه براي يك مجموعه توليد كننده خودرو و قطعات آن گزينش مي‌گردد، بايد حائز شرايط و الزاماتي باشد كه توانايي پاسخگويي به تمامي موارد فوق را دارا باشد.

سرمايه‌گذاري‌هايي كه در سطح جهان در صنعت خودرو صورت گرفته و نيز توجه دقيق به زنجيره‌هاي تأمين (Supply Chain)و تلاش خودروسازان به ارتقاء تأمين‌كنندگان اين صنعت، از دير باز عاملي براي ايجاد استانداردهاي معتبري، همچون QS 9000 و VDA 6.1 بوده است.

هدف اين استاندارد نزديك كردن خواسته‌ها و انتظارات مرتبط با سيستم مديريت كيفيت سازندگان قطعات خودرو و ايجاد زباني مشترك بين آن‌ها و خودروسازان است.

با توجه به استقبال گسترده از این استاندارد، هم اكنون دريافت گواهينامه IATF 16949 توسط بسياري از خودروسازان جهان به عنوان يك الزام مطرح گرديده و حركت به سوي پياده‌سازي اين استاندارد را می‌توان از گام‌های نخست براي ورود به بازارهاي جهاني خودروسازي محسوب نمود. صدور گواهينامه بر اساس استاندارد IATF 16949 توسط شرکت های صادر کننده گواهینامه تحت اعتباردهي IATF با اعتبار سه ساله صورت مي‌پذيرد.

 

ISO/TS 29001     سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي

استاندارد ISO/TS 29001 توسط كميته فني ISO/TC 67، مواد، تجهيزات و سازه‌هاي دريايي براي صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي تهيه و به عنوان يك ISO/TS براي تعيين الزامات تكميليISO 9001  خاص صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي منتشر گرديده است. با توجه به نياز خاص اين نوع صنايع در توانمندسازي و تكرارپذيري فرآيندهاي موثر در مشخصه‌هاي عملكردي محصول و تعادل اين فرآيندها با شرايط محيطي سازمان، استاندارد  ISO/TS 29001  تأكيدي مضاعف براهم موضوعات مطرح در اين نوع سازمان‌ها نموده ‌است. برخي از موضوعات مورد تأكيد اين استاندارد به شرح زير مي‌باشد:

 

– آموزش تخصصي كاركنان و تأمين‌كنندگان (پيمانكاران)

– نظم و نظافت محيط كار

– توجه به مشخصه‌هاي فني در كليه مراحل پديدآوري محصول

– ثبت دانش فني در مراحل طراحي

– توجه به گستره زنجيره تأمين

 

با در نظرگيري ميزان سرمايه‌گذاري در صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي و همچنين رشد روزافزون استقرار سيستم‌هاي مديريتي در اين صنايع،          بكارگيري مشخصه‌هاي فني ISO/TS 29001  مي‌تواند كمك موثري در رويكرد مديريت كيفيت بنمايد. صدورگواهینامه براي صنايع نفت،‌ پتروشيمي و گاز طبيعي به روش های ذیل صورت می‌پذیرد:

 

– انجام مميزي به صورت هم‌زمان با مميزي مبتني برISO 9001

– انجام مميزي به صورت مجزا و پس از دريافت گواهينامهISO 9001

– انجام مميزي در چارچوب مميزي مراقتبي مبتني بر ISO 9001

 

 ISO/IEC 17025سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهها

 

استاندارد ISO/IEC 17025 جهت آزمایشگاهها اعم از آزمایشگاههـای آزمون، کالیبراسیون و نمونه برداری که نیـاز به استـاندارد ویژه ای جهت اخذ صلاحیت فنی و اعتبار نتایج آزمایشگاهی دارند کاربرد دارد. سازمان جهانی استاندارد پس از استاندارد  ISO/IEC Guide25اقدام به انتشار استاندارد   ISO/IEC 17025  نمود که اهداف پیاده‌سازی این استاندارد بشرح ذیل است :

 

– افزایش اعتبار آزمايشگاه؛

– کسب و ارتقاء رضایت مشتریان؛

– ارتقاء کیفیت؛

– گسترش بازار؛

– اعتباربخشی و دقت در نتایج آزمون‌ها؛

– تسهیل همکاری میان آزمایشگاهها؛

– هماهنگی و ‌بروزرسانی استانداردها و روش‌های آزمون؛

– کمک به تبادل اطلاعات و داده های آزمایشگاهی؛

– ارائه گزارش‌های آزمون معتبر برای درخواست کنندگان؛

– کاهش تعداد ممیزی ها توسط مراجع مختلف؛

 

 

 ISO 22000  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی مبتنی بر استاندارد       

تهيه شواهد كافی به منظور اثبات قابليت كنترل عوامل خطرزا در مواد غذايی براساس الزامات قانونی و همچنين الزامات مشتری از جمله مواردی است كه سازمان‌های دخيل در زنجيرة توليد، به آن نيازمند هستند. استاندارد بين‌المللي ISO 22000 با به كارگيری اصول HACCP و تركيب مؤثر آن با برنامه‌های پيش نيازی (PRP(s)) همچنين به كارگيری ساختار استاندارد ISO 9001، ضمن كنترل و كاهش تمام عوامل خطرزای شناسايي شده به محدوده قابل قبول، باعث تحويل محصولي سالم به مصرف كننده نهايی و يا مرحله بعدي از زنجيره توليد مي‌گردد. الزامات اين استاندارد بر مبناي تركيبي از عوامل زير جهت دستيابی به سلامت مواد غذايی در زنجيره توليد تا مصرف می‌باشد:

 

-ارتباط متقابل كليه دست اندركاران زنجيره توليد مواد غذايی

-مديريت سيستم

-كنترل فرآيند

-اصول  ( Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP

-برنامه‌های پيش نيازی (Pre Requisite Programs)

 

صدور گواهينامه بر اساس استاندارد ISO 22000 توسط شرکت های صادر کننده گواهینامه تحت اعتبار سازمان های اعتباردهنده صورت می‌پذيرد.

 

سایر استانداردهای تخصصی سیستم مدیریت

 

 

سیستم یادگیری برای آموزش و تحصیلات غیر رسمی ISO 29990

 

سیستم مدیریتی برای سازمان های آموزشی ISO 21001

 

استاندارد بین المللی صنعت حمل و نقل ریلی IRIS

 

سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ISO/ IEC 20000

 

مشاور و مجری تخصصی پروژه های مبتنی بر بارکد و RFID

 • طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های مبتنی بر بارکد، RFID، سیستم و نرم‌افزار انبار مکانیزه، سیستم کنتـرل هـوشمند تـردد، سیستم و نرم‌افزار لیبلینگ و بسته‌بندی، سیستم جامع ردیابی محصول طی چرخه عمر محصول، سیستم‌های اموال و دارائی‌ها (اموال و انبارگردانی مکانیزه) و سیستم‌های کنترل هوشمند در کنفرانس‌ها، سمینارها و همایش‌ها
 • مشاوره‌های اختصاصی و ویژه مبتنی بر الزامات و خواسته‌های کارفرمایان و مشتریان به‌منظور ارائه راهکارهای اصلاح، رفع عیب و راه‌اندازی مجدد سیستم‌های مبتنی بر بارکد و RFID
 • تهیه، تأمین و ارائه‌دهنده انواع تجهیزات و سخت‌افزارهای تخصصی بارکد، لیبلینگ و بسته‌بندی، انواع لیبل پرینتر (رومیزی و صنعتی)، دستگاه‌های هند هلد و بارکد خوان و اقلام مصرفی تخصصی بارکد، لیبلینگ و بسته‌بندی (انواع لیبل و ریبون).

راهکارهای برآورده سازی الزامات و مقررات قانونی کسب وکار

ایجاد سامانه های اداری، اجرایی و کارگزینی بمنظور برقراری و نهادینه نمودن انضباط سازمانی در کارکنان و پاسخگویی به مراجع درون و برون سازمانی و ایجاد رویه های بکارگماری منابع انسانی از عقد قراردادهای قانونی با کارکنان، رعایت مقررات کار، نظارت و کنترل دستمزد کارکنان و مالیات بر حقوق، بیمه های تأمین اجتماعی، مسئولیت و مصونیت کارفرمایی، تکمیلی و عمر، بازخرید، سنوات خدمت، عیدی و پاداش و امور تسویه حساب کارکنان. ایجاد سامانه های ایمنی، پیشگیری و کنترل مخاطرات، بهداشت شغلی، بهداشت محیط کار و امور پزشکی کارکنان جدید الاستخدام، معاینات بدو استخدام و معاینات ادواری کارکنان بمنظور پیشگیری از ادعاها، طرح دعاوی، کنترل بیماری های شغلی کارکنان بخصوص در طی دوره همکاری و پس از قطع همکاری. همکاری بمنظور استقرار و اجرای قوانین، مقررات، آئین نامه ها و دستورالعملهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست در تمامی زمینه های مرتبط بخصوص ارزیـابی عوامل زیان آور محیط کـار، بـازرسی تجهیزات باربـرداری و حمل و نقـل، بـازرسی سیستم ارتینـگ، پـایش و اندازه گیری آنلاین و آفلاین آلاینده ها، انجام طرح های خوداظهاری در پایش آلودگی محیط زیستی و مدیریت پسماند بمنظور ارایه به سازمان های ذیصلاح و ذیربط. بهبود سیستمهای مالی، حسابداری و حسابرسی و راهنمایی جهت بکارگیری و استفاده از سیستمهای نرم افزاری از طریق مشاوران معتمد و امین همکار شرکت و ارائه مشاوره های مالیاتی و در صورت لزوم همکاری جهت تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی عملکرد، ارزش افزوده و گزارشات خرید و فروش فصلی و حضور کارشناسان در جلسات ممیزی های مالیاتی جهت دفاع از حقوق مؤدیان مالیاتی(کارفرمایان محترم).

مشاوره، آموزش و تحقیق در زمینه کسب و کار

در راستای تغییر، تحول و تعالی، مشاوره، آموزش، تحقیق، پیاده‌سازی و استقرار سیستم‌های مدیریت مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی، ارائه راهکـارهای برآورده سازی الزامات، رعایت قوانین و مقررات قانونی و کسب نشان‌های انطبـاق محصول ازجمله فعالیت‌ها و خدمات اصلی ایمر و به شرح ذیل می‌باشد:
احصاء و مدیریت فرآیندها، ایجاد ساختار سازمانی، تدوین شرح وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات سازمانی، ایجاد سیستم‌های طراحی و توسعه، روش‌های تأمین، تدارک و خرید کالا، اقلام و مواد اولیه، مدیریت کیفیت (کنترل و تضمین کیفیت)، برنامه‌ریزی و کنترل تولید، تغذیه خطوط تولید، ساخت و تولید، سیستم‌های شناسایی، ردیابی، کدینگ و لیبلینگ کالاها، اقلام و محصولات، بسته‌بندی، جابجایی، انبارش، نگهداری، ترخیص و تحویل، ضمانت و خدمات پس از فروش، ارتبـاط با مشتریان، سنجش رضایت مشتریان، ارتقاء، خشنودسازی و مراقبت از مشتریان، اخذ نشان انطباق محصول ازجمله نشان اتحادیه اروپا CE و استقرار نظام یکپارچه گواهینامه کیفیت کالا و تجهیزات صنعت نفت و اخذ گواهینامه IPI از انجمن نفت ایران و ارائه راهکـارهـای بهبـود منابع سازمـان ERP.